Nieuws

Van kwaad(heid) tot erger(nis)

Het dorp ging een tijdje gebukt onder vandalisme. Lek gestoken banden, enorme rotzooi op straat, overlast in diverse vormen en gerichte pesterijen waar diverse inwoners flink last van hadden. Wij waren van mening dat snel ingrijpen noodzakelijk was en dat wij als Dorpsbelangen hier het voortouw konden nemen.

Wij waren van mening, dat dit een probleem van en voor het hele dorp Terwolde was. Daarom kozen wij ervoor, om middels de media ruchtbaarheid te geven aan de overlast. Daarmee zou iedereen op dezelfde wijze worden geïnformeerd en was het tevens ons streven om het onderwerp voor veel mensen bespreekbaar te maken.

Het leidde ertoe, dat we in contact kwamen met mensen die vele malen de dupe waren van aanhoudende pesterijen. Onze voorzitter zocht de gedupeerden thuis op of had telefonisch contact, er werd informatie verzameld en al doende kregen we een beter beeld van de overlast. Maar Jos trok ook meermalen letterlijk de schoenen aan voor het echte veldwerk. Hij sprak met diverse jongeren/groepen en dat waren zeer zinvolle, leerzame gesprekken. Want wat door de ene als overlast wordt ervaren, is in de beleving van een ander ‘niet zo erg toch?’

Zullen we er iets moois van maken?

Dat was het logische vervolg op de vele gesprekken naar aanleiding van de overlast en het zoeken naar een oplossing. Blijf niet hangen in de negatieve neerslag, maar steek energie in het oplossen van de problemen. De missie en visie van Dorpsbelangen werd gedeeld met de politie en het gemeentehuis, ons werk werd zichtbaar en kreeg draagkracht vanuit de lokale overheden. De politie ging aan de slag met controles, gesprekken met jongeren en ouders en – helaas – ook het uitdelen van boetes. Een noodzakelijk kwaad, maar ergens moeten grenzen worden getrokken.

Het uiteindelijke gevolg? Een aantal ‘afgevaardigden’ van de jongeren, gemeente, politie en dorpscontactpersoon en bestuursleden van Dorpsbelangen zitten maandelijks met elkaar aan tafel. De overlast is teruggedrongen, jongeren worden gewezen op sociale controle en het samen delen van verantwoording. Er is geluisterd naar de wensen van de jongeren en daar wordt nu invulling aan gegeven met als voorwaarde, dat de overlast passé is en dat we samen optrekken om constructief aan het werk te gaan. Dat werk is inmiddels geïntegreerd in het volgende onderwerp; de Dorpendeal

Dorpendeal

Samen met Gemeente Voorst en Spectrum zijn we in gesprek over de Dorpendeal. Dit is een instrument van de Provincie Gelderland om de leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten te verbeteren. De basis is altijd een samenwerking van tenminste 3 organisaties. Een Dorpendeal heeft als insteek om te zorgen voor een plan, uitvoering en financiering en daarmee de leefbaarheid in ons dorp te verbeteren. Zo kunnen we met deskundigen een plan maken dat gedragen wordt door het dorp en dat ook uitgevoerd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan ons Dorpshuis en een fijne plek voor de jongeren. Vaak zijn er wel mooie ideeën, maar blijft het steken bij de uitvoering. Door een plan op te stellen mét bewoners, gemeente en provincie, worden dingen ook in gang gezet.

April 2021 vond er een eerste gesprek plaats met Provincie Gelderland, Gemeente Voorst, Spectrum en Dorpsbelangen. Dit gesprek had tot doel te inventariseren op welke manier de Dorpendeal ingezet zou kunnen worden en tevens een aanzet te geven tot het vormgeven van een plan. Dorpsbelangen zei toe om alle gedane zaken en afspraken te inventariseren en ervoor te zorgen, dat alle partijen werden geïnformeerd, zodat een ieder op hetzelfde startpunt staat.

In de maand juni van dit jaar vond er een gesprek plaats met wethouder, ambtenaar, bestuur van de Accommodatie Stichting Terwolde (AST – dorpshuis) en een afvaardiging van Dorpsbelangen. De problematiek m.b.t. beschikbare ruimte in het dorpshuis werd besproken, de inventarisatie van gebruikers kwam ter sprake en gezamenlijk werd vooruit gekeken naar hoe er oplossingen kunnen komen voor het bieden van ruimte aan de vele initiatieven en volledig onderdak kunnen geven aan alle bestaande activiteiten.

Spectrum was in de zomermaand juli wederom te gast. We bezochten het dorpshuis, bekeken de school en het schoolplein waardoor de problematiek omtrent ruimte en het samen met de school gebruiken van het dorpshuis goed inzichtelijk werd. Ook werd gesproken over ‘de huiskamer van Terwolde’ en het al eerder opgestelde plan omtrent aanpak van het dorpscentrum; de driehoek dorpshuis, muziektent en kerk.

Dit plan is nog steeds in ontwikkeling. We werken er verder aan, waar mogelijk met de mensen die destijds al bij de plannen waren betrokken.